Περιήγηση: ΟΟΣΑ

Κοινωνία
ΟΟΣΑ: 1 στα 7 παιδιά στις πλουσιότερες χώρες ζει στη φτώχεια — Πολύ αυξημένος ο δείκτης στις ΗΠΑ — Αύξηση και στην Ελλάδα

Σχε­δόν ένα παι­δί στα επτά στα κρά­τη-μέλη του Οργα­νι­σμού Οικο­νο­μι­κής Συνερ­γα­σί­ας και Ανά­πτυ­ξης ζει στη φτώ­χεια και η παι­δι­κή φτώχεια…