Περιήγηση: ΟΟΣΑ

Διεθνή
ΟΟΣΑ: Βλέπει επιβράδυνση της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας φέτος

Επι­βρά­δυν­ση της διε­θνούς καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μί­ας δια­πι­στώ­νει σε νέα έκθε­σή του ο ΟΟΣΑ, εκτι­μώ­ντας αφε­νός ότι οι δια­δο­χι­κές αυξή­σεις των επι­το­κί­ων επι­βα­ρύ­νουν την κατά­στα­ση και αφετέρου…

Κοινωνία
ΟΟΣΑ: 1 στα 7 παιδιά στις πλουσιότερες χώρες ζει στη φτώχεια — Πολύ αυξημένος ο δείκτης στις ΗΠΑ — Αύξηση και στην Ελλάδα

Σχε­δόν ένα παι­δί στα επτά στα κρά­τη-μέλη του Οργα­νι­σμού Οικο­νο­μι­κής Συνερ­γα­σί­ας και Ανά­πτυ­ξης ζει στη φτώ­χεια και η παι­δι­κή φτώχεια…