Περιήγηση: ΟΠΕΚΑ

Κοινωνία
Τι καταβάλλεται από υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, e‑ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ και ΟΠΕΚΑ, από 31 Μαΐου έως 4 Ιουνίου

 Την πλη­ρω­μή των επι­δο­μά­των του ΟΠΕΚΑ, αύριο, περι­λαμ­βά­νει, μετα­ξύ άλλων, ο προ­γραμ­μα­τι­σμός των κατα­βο­λών από το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας και Κοινωνικών…

Επικαιρότητα
Αύριο, η καταβολή επιδομάτων και παροχών από τον ΟΠΕΚΑ

Κατα­βάλ­λο­νται αύριο (Παρα­σκευή 29 Μαΐ­ου) από τον Οργα­νι­σμό Προ­νοια­κών Επι­δο­μά­των και Κοι­νω­νι­κής Αλλη­λεγ­γύ­ης (ΟΠΕΚΑ) τα παρα­κά­τω επι­δό­μα­τα και παρο­χές: επίδομα…