Περιήγηση: Οπιούχα

Διεθνή
Η παραγωγή και το εμπόριο ναρκωτικών στο Αφγανιστάν έχει αυξηθεί 164% με την βοήθεια των δυνάμεων κατοχής του ΝΑΤΟ

  Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Η Έκθε­ση του Ειδι­κού Γενι­κού Επι­θε­ω­ρη­τή για την Ανα­συ­γκρό­τη­ση του Αφγα­νι­στάν ανα­φέ­ρει: Η παρα­γω­γή όπιου στο Αφγανιστάν…