Περιήγηση: Οργάνωσης Περιοχής Δυτικής Ελλάδας της ΚΝΕ

Εκδηλώσεις
Για τον ηρωικό Δεκέμβρη: Πολιτιστική πρωτοβουλία των Οργανώσεων της ΚΝΕ, στην Πάτρα

Μου­σι­κο­θε­α­τρι­κό αφιέ­ρω­μα στο Δεκέμ­βρη του ’44 θα παρου­σιά­σουν η θεα­τρι­κή ομά­δα και το συγκρό­τη­μα της Οργά­νω­σης Περιο­χής Δυτι­κής Ελλά­δας της…