Περιήγηση: ΟΣΕ

Κοινωνία
Τέμπη: Νέες διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα κατά πέντε στελεχών του ΟΣΕ

Νέες διώ­ξεις κακουρ­γη­μα­τι­κού χαρα­κτή­ρα κατά πέντε στε­λε­χών του ΟΣΕ, άσκη­σε σήμε­ρα η Εισαγ­γε­λία Εφε­τών Λάρι­σας, για την τρα­γω­δία του σιδηροδρομικού…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Κυβέρνηση για σιδηροδρόμους: Θα μας σώσουν οι Γάλλοι μετά από τη «σωτηρία» των Ιταλών

Στο πλαί­σιο της προ­σπά­θειας της κυβέρ­νη­σης να απο­δεί­ξει ότι προ­χω­ρά στη θέσπι­ση μέτρων για την ασφά­λεια στις σιδη­ρο­δρο­μι­κές μετα­φο­ρές, μετά…

Πολιτική
Πίσω από «παθογένειες» επιμένει να κρύβει τη διαχρονική εγκληματική πολιτική

Στις «παθο­γέ­νειες» και στις «συμπε­ρι­φο­ρές» επέρ­ρι­ψε και σήμε­ρα ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης τις ευθύ­νες για το έγκλη­μα στα Τέμπη, επιμένοντας…