Περιήγηση: Οσμάν Χαμντί Μπέι

Εικαστικές Τέχνες
Οσμάν Χαμντί Μπέι, ο εθνικός ζωγράφος της Τουρκίας που ήταν…Έλληνας!

 Γρά­φει η Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αρθρο­γρά­φος-Ερευ­νή­τρια Δια­πρε­πής ζωγρά­φος και κατα­ξιω­μέ­νος αρχαιο­λό­γος ο Osman Hamdi Bey (Οσμάν Χαμντί Μπέ­ης) ήταν Οθω­μα­νός διοι­κη­τής και…