Περιήγηση: Ουαεντ Ταμίμι

Επικαιρότητα
Το ΠΑΜΕ καταγγέλλει τη σύλληψη του αδελφού της Άχεντ, Ουαεντ Ταμίμι

Καταγ­γέλ­λου­με Την Σύλ­λη­ψη Του Νεα­ρού Παλαι­στί­νιου Ουα­εντ Ταμί­μι από Το Ισρα­ήλ Το Πανερ­γα­τι­κό Αγω­νι­στι­κό Μέτω­πο καταγ­γέλ­λει την βαρ­βα­ρό­τη­τα του κράτους-δολοφόνου…