Περιήγηση: Ουγγαρία

Διεθνή
Παζάρια στη Σύνοδο Κορυφής: Ουγγαρία και Σλοβακία κατά της χορήγησης νέας βοήθειας στην Ουκρανία

Η δυσα­ρέ­σκεια ορι­σμέ­νων κρα­τών-μελών της ΕΕ για τη συνέ­χι­ση της πολυ­δά­πα­νης στρα­τιω­τι­κής στή­ρι­ξης στην Ουκρα­νία, σε βάρος των συμ­φε­ρό­ντων τμη­μά­των του κεφα­λαί­ου τους,…

Διεθνή
Ουγγαρία: Ορμπάν και αντιπολίτευση τσακώνονται για το πώς θα σβήσουν τα ίχνη της κομμουνιστικής περιόδου

Την έντο­νη κρι­τι­κή της αντι­πο­λί­τευ­σης δέχε­ται ο φασί­στας πρω­θυ­πουρ­γός της Ουγ­γα­ρί­ας Βίκτορ Όρμπαν για το γεγο­νός ότι έδω­σε εντο­λή σήμερα…