Περιήγηση: ΟΥΙΕ

Ανακοινώσεις
ΟΥΙΕ: «Υπερφόρτωση για τις εταιρείες courier, σημαίνει εξόντωση των εργαζομένων»

«Υπερ­φόρ­τω­ση για τις εται­ρεί­ες courier, σημαί­νει εξό­ντω­ση των εργα­ζο­μέ­νων», τονί­ζει σε ανα­κοί­νω­σή της η Ομο­σπον­δία Ιδιω­τι­κών υπαλ­λή­λων Ελλά­δος (ΟΥΙΕ). Οι…