Περιήγηση: Ουκρανική κρίση

Διεθνή
Ουκρανική κρίση: Το Κίεβο ενδέχεται να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ προκειμένου να αποφύγει έναν πόλεμο με τη Ρωσία

Η Ουκρα­νία ενδέ­χε­ται να εγκα­τα­λεί­ψει τις φιλο­δο­ξί­ες της να εντα­χθεί στο ΝΑΤΟ προ­κει­μέ­νου να απο­φύ­γει έναν πόλε­μο με τη Ρωσία,…

Διεθνή
Ουκρανική κρίση — ΗΠΑ: «Η Ρωσία θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα δυσβάστακτο στρατηγικό κόστος» — Η Μόσχα «δεν δίνει δεκάρα»

Οι οικο­νο­μι­κές κυρώ­σεις που θα πλή­ξουν τη ρωσι­κή οικο­νο­μία δεν θα έχουν καμία σχέ­ση με αυτές που είχαν επι­βλη­θεί στο…

Διεθνή
Ουκρανική κρίση: Σχέδιο απομάκρυνσης Ελλήνων από την Ουκρανία σε περίπτωση σύγκρουσης

Σχέ­διο για την απο­μά­κρυν­ση Ελλή­νων πολι­τών και ομο­γε­νών από την Ουκρα­νία, σε περί­πτω­ση στρα­τιω­τι­κής σύγκρου­σης, έχει εκπο­νή­σει το υπουρ­γείο Αμυνας,…