Περιήγηση: Ουκρανική κρίση

Επικαιρότητα
Διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας: Μικρές θετικές εξελίξεις χωρίς όμως ουσιαστική πρόοδο

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε ο τρί­τος γύρος των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων μετα­ξύ Ρωσί­ας και Ουκρα­νί­ας, ανα­κοί­νω­σε η ρωσι­κή πρε­σβεία στο Μινσκ, μετα­δί­δει το πρα­κτο­ρείο Reuters…

Διεθνή
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΕΣ: Υπογράφουν την Κοινή Ανακοίνωση των Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων για τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία

Κομ­μου­νι­στι­κές Νεο­λαί­ες από διά­φο­ρες χώρες του κόσμου υπο­γρά­φουν την Κοι­νή Ανα­κοί­νω­ση Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των, με τίτλο: «Όχι στον ιμπεριαλιστικό…

Επικαιρότητα
3.000 Αμερικανοί “εθελοντές” ζητούν να πολεμήσουν στην Ουκρανία

ΜΑΙΝΕΤΑΙ Η ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ Εκτι­μά­ται ότι 3.000 Αμε­ρι­κα­νοί «εθε­λο­ντές» έχουν ζητή­σει να μετα­βούν στην Ουκρα­νία, όπου μαί­νε­ται η πολε­μι­κή ιμπεριαλιστική…

Επικαιρότητα
Ρωσικό ΥΠΕΞ: Η ηγεσία της Ελλάδας είναι έτοιμη να μηδενίσει την κοινή μας ιστορική κληρονομιά

Ανα­φο­ρά τις ελλη­νο­ρω­σι­κές σχέ­σεις έκα­νε η εκπρό­σω­πος του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών της Ρωσί­ας Μαρία Ζαχά­ρο­βα αφή­νο­ντας να εννοη­θεί ότι κιν­δυ­νεύ­ουν να…