Περιήγηση: Ουμπέρτο Έκο

Πρόσωπα
Ουμπέρτο Εκο

Ουμπέρ­το Εκο, φιλό­σο­φος, συγ­γρα­φέ­ας, κρι­τι­κός και πανε­πι­στη­μια­κός  Γεν­νή­θη­κε στην Αλεσ­σά­ντρια του Πιε­μό­ντε στις 5 Ιανουα­ρί­ου 1932. Ακο­λού­θη­σε σπου­δές Μεσαιω­νι­κής ΦιΓεν­νή­θη­κε στην…