Περιήγηση: Ουρές

Πολιτική
ΚΚΕ — Ηλεκτρονικό εισιτήριο: Η κυβέρνηση υπεύθυνη για την ταλαιπωρία χιλιάδων επιβατών και για το μαζικό φακέλωμα

Ως το από­λυ­το αλα­λούμ χαρα­κτη­ρί­ζε­ται η δια­δι­κα­σία αντι­κα­τά­στα­σης των χάρ­τι­νων με τα νέα ηλε­κτρο­νι­κά εισι­τή­ρια.  Χιλιά­δες κόσμου καθη­με­ρι­νά τις τελευ­ταί­ες ημέρες…