Περιήγηση: Ουχάν

Διεθνή
Κίνα: Ουδέποτε υπήρξε συγκάλυψη για την πανδημία — Η Ουχάν αναθεωρεί τον συνολικό αριθμό νεκρών

Ο εκπρό­σω­πος του κινε­ζι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών Ζάο Λιζιάν δήλω­σε σήμε­ρα ότι ουδέ­πο­τε υπήρ­ξε συγκά­λυ­ψη της επι­δη­μί­ας του κορο­νοϊ­ού στην Κίνα…