Περιήγηση: Ούγκο Τσάβες

Εκδηλώσεις
«Οι προκλήσεις της Μπολιβαριανής Επανάστασης: Προτάσεις στον πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό τομέα» (28/7)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Πρε­σβεία της Μπο­λι­βα­ρια­νής Δημο­κρα­τί­ας της Βενε­ζου­έ­λας σας προ­σκα­λεί στην ανοι­χτή συζή­τη­ση που διορ­γα­νώ­νει αυτή την Πέμ­πτη, 28…

Απόψεις
Αν ζούσε ο Τσάβες;

Γρά­φει ο Οικο­δό­μος // Το απο­τέ­λε­σμα των βου­λευ­τι­κών εκλο­γών στη Βενε­ζου­έ­λα γεμί­ζει θλί­ψη κάθε αγω­νι­στή, κάθε προ­ο­δευ­τι­κό άνθρω­πο αλλη­λέγ­γυο στη…