Περιήγηση: Ο Αντιφασιστικός Αγώνας στη Μέση Ανατολή

Κινηματογράφος
CINE «ΤΡΙΑΝΟΝ» 📍 προβολή του ντοκιμαντέρ «Ο Αντιφασιστικός Αγώνας στη Μέση Ανατολή»

Προ­βάλ­λε­ται σήμε­ρα το βρά­δυ στις 21.30 στον κινη­μα­το­γρά­φο «Τρια­νόν» το ντο­κι­μα­ντέρ του Λεω­νί­δα Βαρ­δα­ρού «Ο Αντι­φα­σι­στι­κός Αγώ­νας στη Μέση Ανα­το­λή». Θα παρευ­ρε­θεί ο…