Περιήγηση: Ο Θάνατος του Στάλιν

Στήλη Αναγνωστών
«Ο θάνατος του Στάλιν»: Επανάληψη μήτηρ πάσης μαθήσεως…

Φιλο­ξε­νού­με­νος ο Αρι­στεί­δης Λαμπρού­λης // Ψέμα, δυσφή­μι­ση, συκο­φά­ντι­ση, παρου­σί­α­ση πλα­στών γεγο­νό­των ως αλη­θι­νών… Μόνο και μια από τις παρα­πά­νω καταστάσεις…