Περιήγηση: Ο Μπολσεβίκος

Εικαστικές Τέχνες
Μπόρις Κουστόντιεφ — Ο δημιουργός του έργου «Ο Μπολσεβίκος»

 Γρά­φει η Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αρθρο­γρά­φος-Ερευ­νή­τρια Ο Μπό­ρις Κου­στό­ντιεφ συγκα­τα­λέ­γε­ται στους προ-επα­να­στα­τι­κούς Σοβιε­τι­κούς ζωγρά­φους οπα­δούς της Επα­νά­στα­σης των Μπολ­σε­βί­κων αλλά παρέ­μει­νε στη…