Περιήγηση: Ο Φανφαρόνος

Κινηματογράφος
Featured Video Play Icon
“Ο Φανφαρόνος” — Κλασική, πικρή κωμωδία των Ντίνο Ρίζι και Βιτόριο Γκάσμαν

Υπάρ­χουν ται­νί­ες χαρα­κτη­ρι­σμέ­νες αρι­στουρ­γή­μα­τα, από εμβρι­θείς κρι­τι­κούς, έγκρι­τους θεω­ρη­τι­κούς και εξέ­χο­ντες επαγ­γελ­μα­τί­ες του κινη­μα­το­γρά­φου, που τις περισ­σό­τε­ρες φορές γεμί­ζουν τις…