Περιήγηση: Πάνος Καμμένος

Πολιτική
Δεν κατεβαίνουν στις εκλογές οι ΑΝΕΛ — Αποχώρηση Σαρίδη από την Ένωση κεντρών

Κλι­μα­κώ­νο­νται οι διερ­γα­σί­ες στα αστι­κά πολι­τι­κά κόμ­μα­τα ενό­ψει εκλο­γών και κυρί­ως στο χώρο της δεξιάς και της απο­κα­λού­με­νης κεντρο­δε­ξιάς. Έτσι…

Πολιτική
ΑΝΕΛ: Διαγράφτηκε ο Παπαχρηστόπουλος — Διαλύθηκε η Κοινοβουλευτική Ομάδα

Με από­φα­ση του προ­έ­δρου των Ανε­ξάρ­τη­των Ελλή­νων Πάνου Καμ­μέ­νου, ο βου­λευ­τής Β’ Αθη­νών Θανά­σης Παπα­χρι­στό­που­λος δια­γρά­φε­ται από την Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομάδα…

Πολιτική
Αρνητική η γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής για την ΚΟ των ΑΝΕΛ

Αρνη­τι­κή ήταν, όπως ανα­με­νό­ταν, και μάλι­στα ομό­φω­να η γνω­μο­δό­τη­ση του Επι­στη­μο­νι­κού Συμ­βου­λί­ου της Βου­λής, ένα­ντι των ισχυ­ρι­σμών του Π. Καμμένου…