Περιήγηση: Πάντειο Πανεπιστήμιο

Εικαστικές Τέχνες
ΔΩΡΕΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟ

Η Πρύ­τα­νις του Παντεί­ου Πανε­πι­στη­μί­ου Κοι­νω­νι­κών και Πολι­τι­κών, καθη­γή­τρια Ισμή­νη Α. Κριά­ρη έστει­λε ευχα­ρι­στή­ρια επι­στο­λή στον εικα­στι­κό Κώστα Ευαγ­γε­λά­το για…