Περιήγηση: Πάπας Φραγκίσκος

Διεθνή
Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας: «Πληρωμένη» απάντηση στον Πάπα Φραγκίσκο περί κοινοκτημοσύνης

«Πλη­ρω­μέ­νη» απά­ντη­ση στον Πάπα Φρα­γκί­σκο έδω­σε το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Ιτα­λί­ας (Partito Comunista) ανα­φο­ρι­κά με δηλώ­σεις του προ­κα­θή­με­νου της Καθολικής…

Διεθνή
Για τα σεξουαλικά σκάνδαλα φταίει ο Σατανάς για τον Πάπα Φραγκίσκο και του κήρυξε τον πόλεμο

«Ο διά­βο­λος είναι ζωντα­νός και εργά­ζε­ται νυχθη­με­ρόν για να υπο­σκά­ψει την Καθο­λι­κή εκκλη­σία», λέει ο Πάπας Φρα­γκί­σκος ζητώ­ντας καθη­με­ρι­νές προσευχές…