Περιήγηση: Πάπας Φραγκίσκος

Διεθνή
Λισαβόνα: Αφίσα καταγγέλλει την σεξουαλική κακοποίηση παιδιών από κληρικούς με την άφιξη του Πάπα Φραγκίσκου

Μια τερά­στια αφί­σα, που καταγ­γέλ­λει τη σεξουα­λι­κή κακο­ποί­η­ση παι­διών από κλη­ρι­κούς, αναρ­τή­θη­κε στη διάρ­κεια της νύκτας στη Λισα­βό­να, μερι­κές ώρες…

Διεθνή
Πάπας Φραγκίσκος: «O κανόνας της αγαμίας των καθολικών κληρικών θα μπορούσε και να αναθεωρηθεί»

Αίσθη­ση προ­κά­λε­σαν οι δηλώ­σεις του πάπα Φρα­γκί­σκου, κατά τη διάρ­κεια συνο­μι­λί­ας του με Αργε­ντι­νούς δημο­σιο­γρά­φους, σχε­τι­κά με τον κανό­να της…

Επικαιρότητα
Πάπας Φραγκίσκος: Συνέκρινε τον πόλεμο στην Ουκρανία με την εξόντωση των Εβραίων στον Β‘ Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο πάπας Φρα­γκί­σκος συνέ­κρι­νε σήμε­ρα τον πόλε­μο στην Ουκρα­νία με την εξό­ντω­ση περί­που δύο εκα­τομ­μυ­ρί­ων ανθρώ­πων — κυρί­ως εβραίων -…

Διεθνή
Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας: «Πληρωμένη» απάντηση στον Πάπα Φραγκίσκο περί κοινοκτημοσύνης

«Πλη­ρω­μέ­νη» απά­ντη­ση στον Πάπα Φρα­γκί­σκο έδω­σε το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Ιτα­λί­ας (Partito Comunista) ανα­φο­ρι­κά με δηλώ­σεις του προ­κα­θή­με­νου της Καθολικής…