Περιήγηση: Πάσχα 2021

Κοινωνία
Ένταση ελέγχων με περισσότερους από 10.000 αστυνομικούς στους δρόμους μέχρι το Πάσχα

Εντεί­νο­νται οι αστυ­νο­μι­κοί έλεγ­χοι, ενό­ψει του Πάσχα, στο πλαί­σιο της απα­γό­ρευ­σης των δια­πε­ρι­φε­ρεια­κών μετα­κι­νή­σε­ων για την απο­τρο­πή διά­δο­σης του κορονοϊού,…