Περιήγηση: Πέμπτη 21 Ιουνίου

Εκδηλώσεις
Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Πέμπτη 21 Ιουνίου (ΔΩΡΕΑΝ)

ΜΟΥΣΙΚΗ Συναυ­λία Αρχαιο­ελ­λη­νι­κής Μου­σι­κής γιορ­τά­ζο­ντας την Παγκό­σμια Μέρα Μου­σι­κής  (ΔΩΡΕΑΝ) Το Εθνι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Μου­σείο συμ­με­τέ­χει και φέτος στις εκδη­λώ­σεις για τον…