Περιήγηση: Πέμπτη 8 Μαρτίου

Εικαστικές Τέχνες
Εικαστικό αφιέρωμα στην Ημέρα της Γυναίκας

Εικα­στι­κό αφιέ­ρω­μα στην Παγκό­σμια Ημέ­ρα της Γυναί­κας με έργα του συνερ­γά­τη μας Κώστας Ευαγ­γε­λά­του.  __________________________________________________________________________________________________________ Κώστας Ευαγ­γε­λά­τος Ζωγρά­φος, Λογο­τέ­χνης, θεω­ρη­τι­κός της…