Περιήγηση: πέτρες της πείνας

Επικαιρότητα
Εμφανίστηκαν Hungerstein_Wasserstandsmarkierung “πέτρες της πείνας” στα ποτάμια της Γερμανίας και της Τσεχίας

Απο­τέ­λε­σμα της ξηρα­σί­ας των τελευ­ταί­ων ημε­ρών στην Ευρώ­πη, οι πέτρες της πεί­νας έκα­ναν την εμφά­νι­ση τους σε ορι­σμέ­να ποτά­μια της…