Περιήγηση: Πέτρος Φιλιππίδης

Επικαιρότητα
Συνεχίζεται η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη: «Θα φροντίσω να μη δεις θέατρο ούτε από το απέναντι πεζοδρόμιο»

Μόνος, χωρίς αστυ­νο­μι­κή συνο­δεία και χει­ρο­πέ­δες, έφθα­σε στο Μικτό Ορκω­τό Δικα­στή­ριο το πρωί ο ηθο­ποιός Πέτρος Φιλιπ­πί­δης που στις αρχές…

Επικαιρότητα
Δίκη Πέτρου Φιλιππίδη: Προσωρινή αποφυλάκιση αποφάσισε ομόφωνα το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο

Εκτός φυλα­κής θα παρα­κο­λου­θεί την δίκη του ο Πέτρος Φιλιπ­πί­δης με ομό­φω­νη από­φα­ση του Μικτού Ορκω­τού Δικα­στη­ρί­ου που αντι­κα­θι­στά την…

Επικαιρότητα
Δίκη Πέτρου Φιλιππίδη: Ολοκληρώνεται σήμερα η κατάθεση της πρώτης καταγγέλλουσας σεξουαλική βία

Ολο­κλη­ρώ­νε­ται, πιθα­νό­τα­τα σήμε­ρα, η κατά­θε­ση, ενώ­πιον του ΜΟΔ, της πρώ­της καταγ­γέλ­λου­σας για άγρια σεξουα­λι­κή βία που υπέ­στη από τον ηθοποιό…

Επικαιρότητα
Δίκη Φιλιππίδη: Όχι του δικαστηρίου στο αίτημα αναπαράστασης καταγγελλόμενου βιασμού

Αρνη­τι­κή απά­ντη­ση στο αίτη­μα της υπε­ρά­σπι­σης του ηθο­ποιού Πέτρου Φιλιπ­πί­δη για ανα­πα­ρά­στα­ση καταγ­γελ­λό­με­νης πρά­ξης βια­σμού, έδω­σε το Μικτό Ορκω­τό Δικαστήριο.…

Κοινωνία
Δίκη Π. Φιλιππίδη: Αίτημα αναπάραστασης καταγγελλόμενου βιασμού δήλωσε ότι κατέθεσε η υπεράσπιση του ηθοποιού

Αίτη­μα ανα­πα­ρά­στα­σης των πρά­ξε­ων βια­σμού που καταγ­γέλ­λει η πρώ­τη μάρ­τυ­ρας στη δίκη του Πέτρου Φιλιπ­πί­δη υπέ­βα­λε στο δικα­στή­ριο, που συνεδριάζει…

Πολιτισμός
Το ΣΕΗ διέγραψε δια βίου Π. Φιλιππίδη, Π. Χαϊκάλη και Γ. Κιμούλη, τρεις τελείως διαφορετικές περιπτώσεις

Την ορι­στι­κή δια­γρα­φή των Πέτρου Φιλιπ­πί­δη, Γιώρ­γου Κιμού­λη και Παύ­λου Χαϊ­κά­λη απο­φά­σι­σε το Σωμα­τείο Ελλή­νων Ηθο­ποιών (ΣΕΗ). Το ΣΕΗ πραγματοποίησε…