Περιήγηση: Πίθηκοι

Σκίτσα
Μπογδανοσκιτσογράφοι

Χρειά­στη­καν εκα­τομ­μύ­ρια χρό­νια για να στα­θεί ο άνθρω­πος στα δυο του πόδια. Κάποιοι μπο­γδα­νο­σκι­τσο­γρά­φοι πιστεύ­ουν ότι μπο­ρούν να τον γυρίσουν…