Περιήγηση: Πίσω από τις θημωνιές

Κινηματογράφος
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΗΜΩΝΙΕΣ: Μια σπουδαία δουλειά που αναγνωρίστηκε και τιμήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Απο­νε­μή­θη­καν τα Βρα­βεία του Φεστι­βάλ Κινη­μα­το­γρά­φου Θεσ­σα­λο­νί­κης. Το φιλμ της Βαλε­ντί­να Μαου­ρέλ «Έχω Ηλε­κτρι­σμέ­να Όνει­ρα», μια συμπα­ρα­γω­γή του 2022 του…