Περιήγηση: Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Πεζογραφία
Ο Μαξίμ Γκόρκι και το Παιδί… — 20 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού

Επι­μέ­λεια Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αρθρο­γρά­φος-Ερευ­νή­τρια 20 Νοεμ­βρί­ου: καθιε­ρω­μέ­νη Παγκό­σμια Ημέ­ρα Δια­κή­ρυ­ξης και Υπο­γρα­φής της σύμ­βα­σης για τα δικαιώ­μα­τα του παι­διού ενώ σε…

Εκδηλώσεις
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ: Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Ο Δήμος Χαϊ­δα­ρί­ου σε συνερ­γα­σία με τη Β’ Ψυχια­τρι­κή Κλι­νι­κή του ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» και με τη συμ­με­το­χή του Καλ­λι­τε­χνι­κού Πνευ­μα­τι­κού Συλ­λό­γου Αιγά­λεω ΘΕΙΟΙΑΜΑΚ διορ­γα­νώ­νουν ημε­ρί­δα με…