Περιήγηση: Παγκόσμια Ημέρα Εμμηνόπαυσης

Κοινωνία
Υγεία: Το 27,1% των γυναικών σε εμμηνόπαυση παρουσιάζει συμπτώματα κλινικής κατάθλιψης

Στρε­σο­γό­νο παρά­γο­ντα για την εμφά­νι­ση κατά­θλι­ψης στις γυναί­κες απο­τε­λεί η περιεμ­μη­νο­παυ­σια­κή περί­ο­δος (κλι­μα­κτή­ριος και ιδιαί­τε­ρα η εμμη­νό­παυ­ση). Απο­τε­λέ­σμα­τα μελέ­της, που…