Περιήγηση: Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας

Κοινωνία
Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας:  Το μεγαλύτερο ποσοστό παχύσαρκων αγοριών στην Ευρώπη έχει η χώρα μας

Η Ελλά­δα έχει τη μεγα­λύ­τε­ρη ανα­λο­γία παχύ­σαρ­κων αγο­ριών στην Ευρώ­πη (16,7% του πλη­θυ­σμού), ενώ η Μάλ­τα τα περισ­σό­τε­ρα παχύ­σαρ­κα κορίτσια…