Περιήγηση: Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Επικαιρότητα
Εκδόσεις για τους πραγματικούς εχθρούς και τους κάλπικους φίλους του περιβάλλοντος

Τα τελευ­ταία χρό­νια έχουν φου­ντώ­σει η δημό­σια συζή­τη­ση και η δια­πά­λη γύρω απ’ τα προ­βλή­μα­τα του περι­βάλ­λο­ντος. Πλή­θος ανα­λύ­σε­ων και…

Επικαιρότητα
Περιβάλλον — Διαχείριση Απόβλητων: ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ στην ίδια όψη του ίδιου νομίσματος

Τα αστι­κά κόμ­μα­τα (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ προη­γου­μέ­νως), που ως κυβερ­νή­σεις άνοι­ξαν συστη­μα­τι­κά το δρό­μο στις κατα­στρο­φι­κές για το περιβάλλον…