Περιήγηση: Παγκόσμια Μέρα Δράσης Αλληλεγγύης στη Βενεζουέλα

Ανακοινώσεις
Ψήφισμα για την Παγκόσμια Μέρα Δράσης Αλληλεγγύης στη Βενεζουέλα

Ψήφι­σμα για την Παγκό­σμια Μέρα Δρά­σης σε Αλλη­λεγ­γύη με τη Βενε­ζου­έ­λα, την Κυρια­κή 19η Απρί­λη, εξέ­δω­σαν το Παγκό­σμιο Συμ­βού­λιο Ειρή­νης (ΠΣΕ) με την Επι­τρο­πή για…