Περιήγηση: Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικής Νεολαίας

Τεκμήρια
Παρακολουθώντας τη δράση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικής Νεολαίας (ΠΟΔΝ)-ΕΝΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ

Επι­μέ­λεια Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Το ντο­κου­μέ­ντο που παρου­σιά­ζου­με (αρχείο νομαρ­χί­ας Ημα­θί­ας- ΓΑΚ Ν. Ημα­θί­ας) αφο­ρά την παρα­κο­λού­θη­ση της δρά­σης της…