Περιήγηση: Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών Νεολαιών (ΠΟΔΝ)

Επικαιρότητα
Μαδρίτη: Μεγάλη αντιΝΑΤΟική κινητοποίηση με την συμμετοχή του ΚΚΕ (VIDEO)

Μεγά­λη αντι­ΝΑ­ΤΟι­κή κινη­το­ποί­η­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα Κυρια­κή στη Μαδρί­τη, μπρο­στά στη Σύνο­δο Κορυ­φής της λυκο­συμ­μα­χί­ας που πραγ­μα­το­ποιεί­ται 29–30 Ιού­νη στην ισπανική…

Διεθνή
Ουκρανία: Συνελήφθησαν δύο στελέχη της Κομμουνιστικής Νεολαίας — Κινδυνεύουν να δολοφονηθούν

Την σύλ­λη­ψη του Α’ Γραμ­μα­τέα της Λενι­νι­στι­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Ένω­σης Νεο­λαί­ας της Ουκρα­νί­ας, Μιχα­ήλ Κονό­νο­βιτς και του αδελ­φού του Αλε­ξά­ντερ, από…

Επικαιρότητα
Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών Νεολαιών: Καταδικάζει την αποτρόπαια δολοφονία του Άλκη στην Θεσσαλονίκη

Η Παγκό­σμια Ομο­σπον­δία Δημο­κρα­τι­κών Νεο­λαιών (ΠΟΔΝ) εκφρά­ζει τα συλ­λυ­πη­τή­ριά της στην οικο­γέ­νεια και τους οικεί­ους του 19χρονου Άλκη, που δολοφονήθηκε…

Επικαιρότητα
Η “ΠΟΔΝ” Καταδικάζει την ελληνοαμερικανική «Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας»

Την ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή «Συμ­φω­νία Αμοι­βαί­ας Αμυ­ντι­κής Συνερ­γα­σί­ας» κατα­δι­κά­ζει η Παγκό­σμια Ομο­σπον­δία Δημο­κρα­τι­κών Νεο­λαιών (ΠΟΔΝ). Συγκε­κρι­μέ­να ανα­φέ­ρει: «Η Παγκό­σμια Ομο­σπον­δία Δημο­κρα­τι­κών Νεολαιών…