Περιήγηση: Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία

Διεθνή
Βίντεο με τοποθετήσεις συνέδρων κατά το 18ο Συνέδριο της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας

Δεί­τε σε βίντεο του ΠΑΜΕ ορι­σμέ­νες ακό­μη από τις τοπο­θε­τή­σεις που έγι­ναν στο 18ο Συνέ­δριο της Παγκό­σμιας Συν­δι­κα­λι­στι­κής Ομο­σπον­δί­ας στη…

Εκδηλώσεις
Featured Video Play Icon
18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΟ: Γ. Μαυρίκος: Ενισχύουμε τον αγώνα για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Τα 105 εκα­τομ­μύ­ρια μέλη της Παγκό­σμιας Συν­δι­κα­λι­στι­κής Ομο­σπον­δί­ας που ζουν και αγω­νί­ζο­νται σε 133 χώρες των 5 ηπεί­ρων, όλους εκείνους…

Διεθνή
Πέθανε ο Κουβανός συνδικαλιστής Ramón Cardona Nuevo — Συλλυπητήριο μήνυμα του ΠΑΜΕ

«Έφυ­γε» από τη ζωή ο πρω­το­πό­ρος Κου­βα­νός συν­δι­κα­λι­στής, ιστο­ρι­κό στέ­λε­χος της Συνο­μο­σπον­δί­ας Εργα­τών Κού­βας (CTC) και υπεύ­θυ­νος του Περι­φε­ρεια­κού Γραφείου…

Ανακοινώσεις
ΠΣΟ: Να απονεμηθεί το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης του 2021 στη Διεθνή Υγειονομική Ταξιαρχία «Henry Reeve» της Κούβας

Ανοι­χτή επι­στο­λή της γραμ­μα­τεί­ας της Παγκό­σμιας Συν­δι­κα­λι­στι­κής Ομο­σπον­δί­ας προς τα μέλη, τους φίλους μας και τους εργα­ζό­με­νους ολό­κλη­ρου του κόσμου:…

Πολιτική
ΠΑΜΕ-ΠΣΟ: Παρέμβαση στην γαλλική πρεσβεία υπέρ της μεγάλης απεργίας της 17ης Δεκέμβρη

Συνε­χί­ζο­ντας τις πρω­το­βου­λί­ες αλλη­λεγ­γύ­ης και στή­ρι­ξης του αγώ­να των εργα­ζο­μέ­νων της Γαλ­λί­ας, η Παγκό­σμια Συν­δι­κα­λι­στι­κή Ομο­σπον­δία (ΠΣΟ) και το ΠΑΜΕ πραγ­μα­το­ποί­η­σαν το από­γευ­μα της…