Περιήγηση: Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ)

Επικαιρότητα
Μαδρίτη: Μεγάλη αντιΝΑΤΟική κινητοποίηση με την συμμετοχή του ΚΚΕ (VIDEO)

Μεγά­λη αντι­ΝΑ­ΤΟι­κή κινη­το­ποί­η­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα Κυρια­κή στη Μαδρί­τη, μπρο­στά στη Σύνο­δο Κορυ­φής της λυκο­συμ­μα­χί­ας που πραγ­μα­το­ποιεί­ται 29–30 Ιού­νη στην ισπανική…

Διεθνή
Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης: Η στρατιωτική κατοχή των ΗΠΑ/ΝΑΤΟ και η κυριαρχία των Ταλιμπάν είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος

Το Παγκό­σμιο Συμ­βού­λιο Ειρή­νης (ΠΣΕ) εκφρά­ζει την αλλη­λεγ­γύη του στον λαό του Αφγα­νι­στάν, ο οποί­ος είκο­σι χρό­νια μετά την ιμπεριαλιστική…

Εκδηλώσεις
Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης: Σήμερα το διεθνές διαδικτυακό σεμινάριο ενάντια στις στρατιωτικές βάσεις ΗΠΑ-ΝΑΤΟ

Διε­θνές δια­δι­κτυα­κό σεμι­νά­ριο διορ­γα­νώ­νει σήμε­ρα Κυρια­κή 23 Φλε­βά­ρη το Παγκό­σμιο Συμ­βού­λιο Ειρή­νης, στο πλαί­σιο της Διε­θνούς Μέρας Δρά­σης κατά των στρατιωτικών…