Περιήγηση: Παιδί Πόλας Ρούπα

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής: Αποκαλυπτικές φωτό από τον υπολογιστή του πυρηνάρχη Νίκαιας

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε στη δίκη της Χρυ­σής Αυγής η παρου­σί­α­ση απο­κα­λυ­πτι­κού φωτο­γρα­φι­κού υλι­κού από το σκλη­ρό δίσκο του πυρη­νάρ­χη Νίκαιας, Πατέ­λη, όπου…