Περιήγηση: Παιδεία

Κοινωνία
Μαχητικά πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη — Διεκδίκησαν μέτρα προστασίας και μορφωτικά δικαιώματα

Με ένα μαζι­κό και μαχη­τι­κό πανεκ­παι­δευ­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στην Αθή­να, μαθη­τές, γονείς, εκπαι­δευ­τι­κοί και φοι­τη­τές ένω­σαν τις φωνές τους, διεκ­δι­κώ­ντας να…

Πολιτική
Ερώτηση από την Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ για τα ανύπαρκτα μέτρα προστασίας από την πανδημία και τις επιζήμιες κατευθύνσεις κυβέρνησης-ΕΕ στα σχολεία

Τις συγ­χω­νεύ­σεις σχο­λι­κών τμη­μά­των σε συν­θή­κες παν­δη­μί­ας με τη συνε­πα­κό­λου­θη αύξη­ση του αριθ­μού των μαθη­τών στις τάξεις καθώς και τη…

Επικαιρότητα
Κρατικός Προϋπολογισμός 2022: Στους «φτωχούς συγγενείς» οι δαπάνες για την Παιδεία

Τη συνέ­χι­ση της υπο­χρη­μα­το­δό­τη­σης της Παι­δεί­ας στον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό και του 2022 επι­σή­μα­νε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Γιάν­νης Δελής, λέγοντας…

Κοινωνία
Πυλαία: Δημοτική αρχή και κυβερνήσεις συνυπεύθυνοι για το πρόβλημα της σχολικής στέγης

Η Τομε­α­κή Οργά­νω­ση Ανα­το­λι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης του ΚΚΕ χαι­ρε­τί­ζει τους εκα­το­ντά­δες γονείς από τα σχο­λεία της Πυλαί­ας που πήραν μέρος στις…