Περιήγηση: Παιδικός Σταθμός

Κοινωνία
ΣτΕ: Συνταγματική η διαγραφή από παιδικούς και νηπιαγωγεία, παιδιών που οι γονείς αρνούνται να τα εμβολιάσουν

Το Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας απο­φάν­θη­κε ότι η συνταγ­μα­τι­κή δημό­σιου σκο­πού πρό­βλε­ψη του κρά­τους να λαμ­βά­νει μέρι­μνα για τη δημό­σια υγεία…