Περιήγηση: Παιδομάζωμα

Τεκμήρια
«…Ανάγκη επομένως όπως παρακολουθώνται όλα τα αποδιδόμενα ελληνόπαιδα και ιδίως τα εκ σλαυοφώνων χωρίων…» (ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Με αφορ­μή τη συνε­χι­ζό­με­νη συζή­τη­ση σχε­τι­κά με τη συμ­φω­νία Ελλά­δας – ΠΓΔΜ παρου­σιά­ζου­με ένα σπά­νιο ντο­κου­μέ­ντο που…