Περιήγηση: Πακιστανική πρεσβεία

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Οι συναντήσεις της Χρυσής Αυγής με την πακιστανική πρεσβεία είναι μία ακόμα απόδειξη της υποκρισίας της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης

«Οι συνα­ντή­σεις της Χρυ­σής Αυγής με την πακι­στα­νι­κή πρε­σβεία είναι μία ακό­μα από­δει­ξη της υπο­κρι­σί­ας της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, η…