Περιήγηση: Παλαιστινιακή Παροικία Θεσσαλονίκης

Εκδηλώσεις
Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση διαμαρτυρίας ΕΔΥΕΘ-Παλαιστινιακής Παροικίας για το μακελειό στη Γάζα την Πέμπτη 17 Μάη

Εκδή­λω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας για την σφα­γή άοπλων δια­δη­λω­τών στα ματω­μέ­να χώμα­τα της Παλαι­στί­νης διορ­γα­νώ­νουν την Πέμ­πτη, 17 Μάη στις 7 μ.μ. στο Άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου στη Θεσ­σα­λο­νί­κη η Παλαι­στι­νια­κή Παροι­κία της…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Καθιστική διαμαρτυρία για τη νέα σφαγή στη Γάζα διοργανώνει σήμερα η Παλαιστινιακή Παροικία

Η Παλαι­στι­νια­κή Παροι­κία Θεσ­σα­λο­νί­κης οργα­νώ­νει «αγρυ­πνία» (καθι­στι­κή δια­μαρ­τυ­ρία) για να δια­μαρ­τυ­ρη­θεί για τη νέα ωμή σφα­γή των ισραη­λι­νών δυνά­με­ων κατο­χής σε βάρος του…

Κοινωνία
Θεσσαλονίκη: Νέα καθιστική διαμαρτυρία μπροστά στο Προξενείο των ΗΠΑ διοργανώνουν ΕΔΥΕΘ και Παλαιστινιακή Παροικία

Σε νέα εκδή­λω­ση – καθι­στι­κή δια­μαρ­τυ­ρία, μπρο­στά στο Προ­ξε­νείο των ΗΠΑ, την Πέμ­πτη 21 Δεκέμ­βρη στις 6 μ.μ., προ­χω­ρούν η Παλαι­στι­νια­κή Παροι­κία Θεσ­σα­λο­νί­κης και…