Περιήγηση: Παλαιό Φάληρο

Ανακοινώσεις
Σχόλιο του ΚΚΕ για την ενέργεια φασιστοειδών να βρωμίσουν γκράφιτι του Γ. Αντετοκούνμπο

Την κατα­δί­κη της ενέρ­γειας φασι­στοει­δών που βρώ­μι­σαν γκρά­φι­τι για τον Γιάν­νη Αντε­το­κούν­μπο εκφρά­ζει με σχό­λιο της η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Παλαιού…

Επικαιρότητα
Φασίστες βανδάλισαν γκράφιτι του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Παλαιό Φάληρο

Με σβά­στι­κες και μου­τζού­ρες άγνω­στα φασι­στοει­δή βαν­δά­λι­σαν γκρά­φι­τι που απει­κο­νί­ζει το Γιάν­νη Αντε­το­κούν­μπο στο Παλαιό Φάλη­ρο. Στο γκρά­φι­τι ο Αντε­το­κούν­μπο εμφανίζεται…

Εικαστικές Τέχνες
Το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών καταδικάζει απερίφραστα το βανδαλισμό του γλυπτού στην παραλία του Π. Φαλήρου

Το ΔΣ του Επι­με­λη­τη­ρί­ου Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος (ΕΕΤΕ) κατα­δι­κά­ζει απε­ρί­φρα­στα το βαν­δα­λι­σμό (σύμ­φω­να με την καταγ­γε­λία του δημάρ­χου Διο­νύ­ση Χατζηδάκη)…