Περιήγηση: Παλαμάς Καρδίτσας

Ματιές στην Επικαιρότητα
Όμοιος… τον όμοιο

Προ­σπα­θώ­ντας να κατα­σκευά­σει επι­χει­ρή­μα­τα που να στη­ρί­ζουν το απο­νε­νοη­μέ­νο αφή­γη­μα της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας περί «προ­ο­δευ­τι­κών μετώ­πων», η «Εφη­με­ρί­δα των Συντα­κτών» χαρακτήρισε…

Κοινωνία
Καρδίτσα: Ξεκίνησε η λειτουργία του Ιατρείου Αλληλεγγύης στον Παλαμά

Ξεκί­νη­σε σήμε­ρα η λει­τουρ­γία του Ιατρεί­ου Αλλη­λεγ­γύ­ης στον Παλα­μά Καρ­δί­τσας από την Ομο­σπον­δία Ενώ­σε­ων Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Ελλά­δας (ΟΕΝΓΕ) και την Ένω­ση Ιατρών Νοσο­κο­μεί­ου και Κέντρων Υγεί­ας Νομού…

Πολιτική
Επικοινωνία του Θ. Παφίλη με τον Β. Κικίλια: Να κινητοποιηθεί άμεσα ο κρατικός μηχανισμός για τους εγκλωβισμένους στη Θεσσαλία

Ο Θανά­σης Παφί­λης, Κοι­νο­βου­λευ­τι­κός Εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, επι­κοι­νώ­νη­σε τηλε­φω­νι­κά με τον Βασί­λη Κικί­λια, υπουρ­γό Κλι­μα­τι­κής Κρί­σης και Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, σχε­τι­κά με την τραγική…

Επικαιρότητα
Δίωξη για δράση εγκληματικής οργάνωσης για πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού

Βαρύ­τα­τες κατη­γο­ρί­ες που αφο­ρούν δρά­ση εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης απήγ­γει­λε η Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών Καρ­δί­τσας μετά την ολο­κλή­ρω­ση της έρευ­νας για την υπόθεση…

Επικαιρότητα
Ο δήμαρχος Παλαμά (ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ) υποκύπτοντας στα φασιστοειδή θέλει να ξηλώσει την πλακέτα για την κομμουνίστρια δασκάλα Βαγγελίτσα Κουσιάντζα

Κάτω τα χέρια από την τιμη­τι­κή πλα­κέ­τα της Β.Κουσιάντζα ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή της η ΤΕ Καρ­δί­τσας του ΚΚΕ και καλεί…