Περιήγηση: Παλιά Βουλή

Εικαστικές Τέχνες
Έκθεση ομοιωμάτων πλοίων ελληνικής παραδοσιακής ναυπηγικής

Γρά­φει ο  Θανά­σης Ν. Καρα­γιάν­νης // http://thkaragia.wix.com/main ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ Έκθε­ση ομοιω­μά­των πλοί­ων ελλη­νι­κής παρα­δο­σια­κής ναυ­πη­γι­κής στο Εθνι­κό Ιστο­ρι­κό Μου­σείο (Παλιά Βουλή)…