Περιήγηση: Παλμίρο Τολιάτι

Πρόσωπα
Παλμίρο Τολιάτι, ηγετική φυσιογνωμία του ιταλικού και διεθνούς κομμουνιστικού και εργατικού κινήματος.

Στις 21 Αυγού­στου 1964 πεθαί­νει στην Κρι­μαία ο Παλ­μί­ρο Τολιά­τι. Ηγε­τι­κή φυσιο­γνω­μία του ιτα­λι­κού και διε­θνούς κομ­μου­νι­στι­κού και εργα­τι­κού κινήματος.…