Περιήγηση: ΠΑΜΕ

Διεθνή
Γαλλία: Φοιτητές κατασκήνωσαν έξω από τη Βουλή για τα πανάκριβα ενοίκια και τρόφιμα (VIDEO)

Σε κινη­το­ποι­ή­σεις για το φλέ­γον ζήτη­μα της φοι­τη­τι­κής στέ­γης έχουν προ­χω­ρή­σει από τη Δευ­τέ­ρα φοι­τη­τές σε πανε­πι­στή­μια της Γαλ­λί­ας. Οι φοιτητές…

Κοινωνία
«Κάτω το αντεργατικό έκτρωμα»!: Πανεργατικός απεργιακός ξεσηκωμός την Πέμπτη 21 Σεπτέμβρη! (SPOT)

Το μήνυ­μα του πανερ­γα­τι­κού απερ­για­κού ξεση­κω­μού για την Πέμ­πτη 21 Σεπτέμ­βρη μετα­φέ­ρουν τα συν­δι­κά­τα στους εργα­ζό­με­νους όλης της χώρας ενά­ντια στο αντεργατικό…

Διεθνή
ΠΑΜΕ: Αλληλεγγύη στον αγώνα των εργατών της αυτοκινητοβιομηχανίας των ΗΠΑ

Την αλλη­λεγ­γύη του στον αγώ­να των εργα­τών της αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νί­ας και του συν­δι­κά­του UAW για καλύ­τε­ρες συν­θή­κες και αμοι­βές εργα­σί­ας, εκφρά­ζει με μήνυμά…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Κυνικές δηλώσεις Αυστραλού μεγιστάνα: «Να σκοτώσουμε τους αγώνες των εργατών»

Τις κυνι­κές δηλώ­σεις του Αυστρα­λού επι­χει­ρη­μα­τία Tim Gurner, που αξί­ω­σε την εκτί­να­ξη της ανερ­γί­ας, προ­κει­μέ­νου να μειω­θεί η «αλα­ζο­νεία» των…