Περιήγηση: Παναγής Αντωνόπουλος

Ποίηση
El  tango  de  los  Griegos

28 /2/18 Πατρί­δα  χρε­ω­μέ­νη στους  Ούν­νους  τους  φονιά­δες δάνεια  και  δαπά­νες μιας  κλί­κας  ληστρι­κής! Πατρί­δα  θυμω­μέ­νη για  σφάλ­μα­τα του  μόχθου…

Ποίηση
Usurpador

29/4 /17 —  21/1/18 Δεν είχες τι  να  κάνεις  στην  στε­ριά! Οι  μπίζ­νες  του  πατέ­ρα  φαλι­ρί­σαν! Διέ­ξο­δος  μια  θάλασ­σα  πλατιά…